Visie

 

Het fundament van onze school, ons motto, op alle beleidsterreinen en voor alle betrokkenen (kinderen, ouders,  team en indien mogelijk andere betrokkenen) wordt gevormd door vier kernwaarden (veiligheid, samenwerken, ontwikkeling en doelmatigheid) en een hoeveelheid uitgangspunten.  De kernwaarden bepalen ons dagelijkse denken en doen; bepalen de cultuur binnen de Willibrordus.  De kernwaarden en uitgangspunten dienen als leidraad/toetssteen voor al ons handelen gericht op realisering van onze visie:

op alle beleidsterreinen en alle gebieden (sociaal emotioneel, cognitief en motorisch)

zien en voelen, dat wij een goede, veilige en plezierige school willen zijn

voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

 

Kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen moeten zich thuis en veilig voelen op onze school en het werken hieraan als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ‘partnerschap’ zien en voelen.

Wij proberen respect voor iedereen te hebben, rekening te houden met elkaar, ongeacht de culturele achtergrond, een andere mening, een beperking, of huidskleur en hebben daar dagelijks aandacht voor.

We streven naar een open, vriendschappelijke relatie, een positieve, maar ook kritische houding ten opzichte van onszelf, anderen en de samenleving. Open en kritisch betekent, dat wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën, deze niet op voorhand afwijzen, maar ook niet onmiddellijk omarmen. Steeds kijken we, of het een gewenste meerwaarde voor ons onderwijsaanbod kan zijn en of het past bij de ingezette koers.

Vriendschappelijk en partnerschap betekent ook rekening houdend met ieders specifieke verantwoordelijkheid.

Het gaat ons niet alleen om het leren van feiten, de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Wij helpen uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, culturele en motorische vaardigheden. Tevens schenken wij aandacht aan een goede werkhouding, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandig werken, informatie verwerven en verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen”.

Onze kijk op onderwijs is samengevat in onze missie: “Met plezier leren in een veilige leeromgeving”.