Opbrengsten

Uiteindelijk moet onze aandacht voor de ontwikkeling leiden tot liefst zo hoog mogelijke opbrengsten op alle gebieden (sociaal emotioneel, cognitief en motorisch). De opbrengsten passen bij de mogelijkheden van ieder kind en dit moet onder andere leiden tot de meest passende vorm van vervolgonderwijs. Daar waar het kan proberen we de opbrengsten zo objectief mogelijk in kaart te brengen. Bij de cognitieve ontwikkeling maken we in iedere groep gebruik van genormeerde toetsen (Cito). Deze brengen de ontwikkeling van ieder kind door de jaren heen in beeld, ook in vergelijking met de kinderen van de eigen groep en de kinderen in heel Nederland. Tevens nemen wij de toetsen af die bij de methoden horen a. De dagelijkse correctie van de leerkracht is en blijft de basis voor het in kaart brengen van de opbrengsten. Niet alle opbrengsten zijn in getallen uit te drukken. De dagelijkse observaties van de leerkracht vinden wij erg belangrijk. Tevens maken we gebruik van observatielijsten, die we gebruiken bij het periodiek gericht observeren.

Tijdens de oudergesprekken worden alle gegevens die van belang zijn met u besproken.

Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de cito-eindtoets in groep 8. Ook wij vinden het een belangrijk 'meetmoment', maar hechten daarnaast heel veel waarde aan de uitkomsten door de jaren heen van de andere 'meetinstrumenten' (niet methode en methodegebonden toetsen, observaties, dagelijkse correctie, ervaringen ouders en leerkrachten). De eindtoets is een moment opname en brengt alleen onderdelen van de coginitieve ontwikkeling in beeld.

Aangezien veel ouders toch graag willen weten hoe de school er bij de eindtoets uitkomt melden we, dat de school de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde scoorde.